Καταστατικό / Satzung

Άρθρο 1: Όνομα και έδρα

 

Ο Σύλλογος φέρνει το όνομα "Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Ελλήνων  του Tübingen και περιχώρων". Έδρα του είναι το TÜBINGEN. Είναι καταχωρημένος στα μητρώα Συλλόγων του πρωτοδικείου Tübingen.

 

Άρθρο 2: Σκοποί του Συλλόγου

 

Ο Σύλλογος θέτει ως σκοπούς του:

 

     1.  α) την υποστήριξη του Ελληνικού Σχολείου στο Tübingen με όλα τα νόμιμα μεσα.

          β) την αντιπροσώμευση των συμφερόντων των μαθητών απέναντι στις ελληνικές και 

              γερμανικές αρχές.

          γ) την ανάπτυξη των κοινωνικών,πνευματικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα

              στους Έλληνες και τους άλλους συλλόγους της περιοχής.

          δ) την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ ελλήνων γονέων και κηδεμόνων.

 

     2.  α) Ο Σύλλογος είναι κομματικά και θρησκευτικά ανεξάρτητος. 

          β) Ο σκοπός του είναι κοινοφελής και δεν έχει κερδοσκοπικές βλέψεις.

          γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να δρουν ενάντια στους

              σκοπούς του Συλλόγου,είναι δε αμισθα.

 

     Νομικές βάσεις του Συλλόγου αποτελούν:

 

           α) το καταστατικό

           β) οι αποφάσεις ( διαρκείς ή προσωρινές ) στον από το καταστατικό προβλεπομένων

               οργάνων.

 

Άρθρο 3 : Μέλη

 

           α) Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει ο κάθε Έλληνας γονέας και κηδεμόνας που έχει

               παιδί στο σχολείο του Tübingen και συμπλήρωσε το 18 ο έτος της ηλικίας του και

               αποδέχεται το καταστατικό.

            β) Η εγγραφή γίνεται με γραπτή δήλωση προς το Δ.Συμβούλιο.Για την εγγραφή ορίζεται 

                ένα ποσό από από την Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 4 : Διαγραφή μέλους

 

Η διαγραφή μέλους γίνεται :

 

           α) εθελοντικά από το ίδιο το μέλος

           β) κατόπιν θανάτου του μέλους

           γ) κατόπιν αποβολής

 

Η αποβολή γίνεται απο την Γ.Συνέλευση στις εξής περιπτώσεις :

 

            α) αν το μέλος καταπατεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα του συλλόγου.

            β) αν το μέλος δεν πληρώνει τις συνδρομές για 6 κατά συνέχεια μήνες 

 

Άρθρο 5 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

 

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνελεύσεις του Συλλόγου. Υποχρεώνονται να σέβονται και να ακολουθούν τους σκοπούς και το καταστατικό του Συλλόγου. Να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 20 ( είκοσι ) Ευρώ και προκαταβάλλεται.

 

Άρθρο 6 : Tα οικονομικά του Συλλόγου

 

Τα έξοδα του Συλλόγου καλύπτονται

 

            α) από τις συνδρομές των μελών

            β) από έκτακτες συνδρομές

            γ) από διάφορες εκδηλώσεις ή εράνους

 

Άρθρο 7 : Η Γενική Συνέλευση

 

      1.  Κάθε Σεπτέμβρη συγκαλείται από το Δ.Συμβούλιο τακτική Γενική Συνέλευση .

      2.  Η τακτική αυτή Γ.Συνέλευση εκλέγει και το νέο Δ.Συμβούλιο με εκλογές σύμφωνα

           με το πλειοψηφικό σύστημα ( κοινή λίστα υποψηφίων ).

      3.  Η Γ.Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται το μισό συν ένα των εγγεγρα-

           μμένων μελών του Συλλόγου.Διαφορετικά ξανασυγκαλείται μέσα σε 15 μέρες νέα

           Γ.Συνέλευση,η οποία βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

      4.  Οι αποφάσεις στις Γ.Συνελεύσεις παίρνονται πλειοψηφικά.

      5.  Έκτακτες Γ.Συνελεύσεις μπορούν να γίνουν πάντα και συγκαλούνται:

 

           α) με απόφαση του Δ.Συμβουλίου

           β) με γραπτή αίτηση του 1/5 των μελών

           γ) από τον πρόεδρο του Δ.Συμβουλίου όταν κρίνεται αναγκαίο.

      6.  Σε κάθε Γ.Συνέλευση εκλέγεται προεδρείο που διευθύνει την συζήτηση και κρατά

           τα πρακτικά.

 

Άρθρο 8: Το Δ.Συμβούλιο

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :

 

           α) τον πρόεδρο

           β) τον αντιπρόεδρο

           γ) τον γραμματέα

           δ) τον ταμία

           ε) και τρείς συμβούλους

 

2. Το Δ.Συμβούλιο εκλέγεται από την Γ.Συνέλευση για δύο  (2) χρόνια.

 

3. Ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ .Συμβουλίου. Ο Γραμματέας μπορεί να εκπροσωπήσει τον Σύλλογο μόνο μαζί με τον πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του με τον αντιπρόεδρο.

 

4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Συμβουλίου οι αποφάσεις παίρνονται πλειοψηφικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει η ψήφος του προέδρου.

 

5. Αν μέλος του Δ.Συμβουλίου λείψει τρεις συνεχείς φορές από τις συνεδριάσεις του    Δ.Συμβουλίου εκπίπτει από το αξίωμα του και την θέση του παίρνει ο αμέσως επόμενος     πλειοψηφών υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές.

 

6. Ο ταμίας ειναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Συλλόγου.Για κάθε τι που εκτελεί πρέπει να υπάρχει απόφαση της Γ.Συνέλευσης ή του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 9: Αλλαγή του καταστατικού 

 

Αλλαγή αρθρων του καταστατικού γίνεται στην τακτική Γ.Συνέλευση ή σε έκτακτη

που να συγκαλείται μόνο γι`αυτόν τον σκοπό ( καταστατική Συνέλευση ).

Για την αλλαγή άρθρων του καταστατικού απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων

εκτός των άρθρων 1 και 2, η αλλαγή των οποίων συνεπάγεται με την διάλυση του Συλλόγου.

 

Άρθρο 10: Διάλυση του Συλλόγου

 

1. Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να γίνει σε μια ειδικά για αυτό τον σκοπό συγκαλούμενη

    Γ.Συνέλευση,όπου απατείται πλειψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

2. Για την περιουσία του Συλλόγου αποφασίζει η ίδια Γ.Συνέλευση με απλή πλειοψηφία,

    με τον περιορισμό ότι η περιουσία θα δοθεί για κοινωνικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς.

 

 

Επικύρωθηκε στις 06.05.1979

 

 Τα ιδρυτικά μέλη

 

1. Σπανίδης Ιωάννης

2. Σιδηρόπουλος Σάββας

3. Αθανασιάδης Δημήτριος

4. Μπραμπρούμης Θεόδωρος

5. Δαυίδης Ζήσης

6. Παραλικίδης Παναγιώτης

7. Πουρσανίδης Χρήστος

Druckversion | Sitemap
© © Griechischer Eltern und Erzieherverein Tübingen e.V.
Impressum Datenschutzerklärung